Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- & betalingsvoorwaarden van Dakned B.V.

(K.v.K.-nr 17188619),gevestigd te Oost Brabant, Versie: 23-04-2019

1. ALGEMEEN

1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van die overeenkomsten van Dakned B.V. (hierna: Dakned) worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Dakned te worden overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Dakned een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van Dakned en het door Dakned nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2. OFFERTES EN OVEREENKOMST

2.1 Alle gevraagde en aangeboden offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten, dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door Dakned.

2.2 Voor de in de aanbieding opgegeven afmetingen gelden de gebruikelijke toleranties. Door Dakned of vanwege Dakned verstrekte informatie en documentatie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het uit dien hoofde gestelde geldt mitsdien nimmer als een garantie.

2.3 Een door Dakned uit te voeren order geldt niet eerder als aanvaard door Dakned nadat een schriftelijke bevestiging van de order is verzonden door Dakned aan de wederpartij. Pas dan komt er tussen Dakned en de wederpartij een overeenkomst tot stand. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Voor werkzaamheden en/of levering van goederen ten aanzien waarvan geen offerte c.q. opdrachtbevestiging, als in het vorige artikellid bedoeld, wordt verzonden komt de overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment waarop een door Dakned gedaan aanbod door de wederpartij uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard. In de gevallen waarin een order niet voorafgegaan is door een aanbod van Dakned dan komt de overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment waarop Dakned met de uitvoering van de order een aanvang heeft gemaakt. In beide in dit artikellid bedoelde gevallen wordt de factuur tevens als de schriftelijke overeenkomst tussen partijen beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.6 Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Dakned terstond genoegzaam en in de door Dakned gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Dakned gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.

2.7 Dakned is bevoegd om, indien Dakned dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht in verband met eventuele productiecalamiteiten, bij toeleveranciers van Dakned, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal Dakned hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

2.8 Ter zake van het in de artikelen 2.1 tot en met 2.7 gestelde is de administratie van Dakned beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3. PRIJZEN, BETALING EN INCASSOKOSTEN

3.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Dakned:

gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
gebaseerd op levering af het bedrijf van Dakned, een van de magazijnen van Dakned of andere opslagplaats;
exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen heffingen en rechten;
exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering.
3.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Dakned een bindend aanbod heeft gedaan, één of meer van de kostenfactoren, waaronder onder meer – doch niet beperkt tot – moet worden verstaan grondstofkosten, een wijziging ondergaat, is Dakned gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig in redelijkheid aan te passen.

3.4 Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden, of indien dit schriftelijk overeen gekomen is middels storting of overmaking op een door Dakned aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Afwijkingen hiervan dienen uitsluitend schriftelijk door Dakned te zijn bevestigd. De op de bankafschriften van Dakned aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

3.5 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Dakned ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en zijn de betreffende vorderingen van Dakned op de wederpartij vanaf de eerste dag na de overeengekomen betalingstermijn rentedragend tegen de wettelijke handelsrente.

3.6 Indien de wederpartij in gebreke is of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten (waaronder advocaat-en deurwaarderskosten) ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

3.7 Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee de wederpartij wil verrekenen schriftelijk door Dakned is erkend. Alle betalingen worden steeds bestemd voor betaling van verschuldigde rente, incassokosten en daarna voor de oudste openstaande facturen.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 Tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen, geschiedt levering af het bedrijf/magazijn van Dakned. Op het moment dat goederen het bedrijf/magazijn van Dakned verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Beneden een bepaalde minimum ordergrootte kunnen separaat administratiekosten en/of vrachttoeslagen in rekening worden gebracht.

4.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Dakned dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

4.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

4.4 De levertijden gelden steeds bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding zijn voor de wederpartij tot ontbinding van de overeenkomst of tot vergoeding van enige schade ontstaan door de overschrijding. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Dakned derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te stellen waarbinnen moet worden geleverd. Indien Dakned ook die termijn overschrijdt, is de wederpartij enkel gerechtigd schadevergoeding te vorderen welke maximaal gelijk is aan de factuurwaarde exclusief BTW van de bestelde goederen, met dien verstande dat geen schadevergoeding kan worden gevorderd indien de niet tijdige levering niet aan Dakned kan worden toegerekend.

4.5 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij – behoudens het recht van Dakned om nakoming te verlangen – gehouden een schadevergoeding aan Dakned te voldoen ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van de goederen. Indien er sprake is van op klantspecificatie vervaardigde goederen brengt Dakned bij het niet afnemen van de goederen 100%' van de overeengekomen prijs in rekening bij de wederpartij, eventueel verhoogd met niet geplande opslag- en overslagkosten.

4.6 Dakned is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

5. TRANSPORT/RISICO

5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Dakned is verstrekt, door Dakned als goed koopman bepaald, zonder dat Dakned hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

5.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer zijdens de vervoerder op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschades voor rekening en risico van de afzender zijn.

6. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (overmacht)

6.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Dakned kan worden verlangd. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Dakned, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Dakned c.q. bij de leveranciers van Dakned, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door de leveranciers van Dakned waardoor Dakned haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

6.2 Bij overmacht heeft Dakned het recht om de termijn van levering met de duur van de overmachtsituatie te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat Dakned jegens de wederpartij gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij.

6.3 Dakned is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De aansprakelijkheid van Dakned is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

7.2 Dakned is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden te lijden (gevolg)schade, van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dakned.

7.3 Dakned is niet aansprakelijkheid voor (gevolg) schade van welke aard of omvang dan ook, ontstaan ten gevolge van een onjuiste opslag, verwerking, (onoordeelkundig) gebruik of toepassing van de afgeleverde zaken. Evenmin is Dakned aansprakelijk indien de wederpartij niet heeft voldaan aan overheidsvoorschriften.

7.4 De aansprakelijkheid van Dakned is in ieder geval steeds beperkt tot schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van Dakned niet te boven gaat, tot welk bedrag Dakned haar aansprakelijkheid beperkt. Bovendien is de aansprakelijkheid van Dakned, in geval dat bedrag lager is dan het in de vorige volzin bedoelde bedrag, beperkt tot het bedrag waarvoor Dakned haar met betrekking daartoe heeft verzekerd.

7.5 Technische adviezen en inlichtingen verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan de wederpartij worden naar beste weten en inspanning alsmede naar de huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid door Dakned verstrekt.

7.6 Dakned is nimmer aansprakelijk voor door Dakned gemaakte materiaalspecificaties. 

8. RECLAMES

8.1 Reclames betreffende de kwaliteit van het geleverde, dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij Dakned te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, met inachtneming van artikel 7.2 en 7.3 van de algemene voorwaarden.

8.2 Reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) dienen onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk twee maanden na aflevering van de zaken, bij Dakned schriftelijk worden gemeld onder nauwkeurige opgave van het verborgen gebrek.

8.3 Na het verstrijken van de termijn(en) als bedoeld in 8.1 en 8.2 wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan behoeven reclames niet meer door Dakned in behandeling te worden genomen. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt, c.q. gebruikt dan wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard en kunnen reclames niet worden ingediend.

8.4 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan is Dakned verplicht, zulks ter harer keuze, tot: herstel van de afgeleverde zaken of: vervanging van de afgeleverde zaken of: verlenen van een prijskorting of: restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

8.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Dakned en kan nimmer leiden tot het opschorten van betalingsverplichtingen door de wederpartij.

8.6 Bij verkoop en levering behoudt Dakned zich afwijkingen in de kleurnuance alsmede in de kwaliteiten voor, voor zover deze voortvloeien uit een ongelijke uitval der grondstoffen en de bruikbaarheid der hieruit vervaardigde goederen niet belangrijk nadelig beïnvloeden.

9. (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Dakned behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door Dakned, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

9.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Dakned onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door Dakned geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

9.3 Zolang Dakned nog enige vordering op de wederpartij heeft openstaan, en de eigendom van de geleverde zaken dus nog niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de geleverde zaken niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, tenzij Dakned daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde zaken is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Dakned, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan Dakned over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Dakned alsdan van de wederpartij te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting behoudt Dakned zich reeds een vuistloos pandrecht voor ten aanzien van alle uit doorlevering voortvloeiende rechten van de wederpartij jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens Dakned in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens Dakned, is Dakned bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht openbaar te maken. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Dakned opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van Dakned op de wederpartij, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

10. GARANTIE

10.1 Dakned verstrekt slechts garantie op de door Dakned geleverde zaken indien en voor zover er een garantieregeling aan de factuur is gehecht. Iedere andere vorm van garantie wordt hiermee derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

11. ONTBINDING

11.1 Dakned is bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring indien:

er sprake is van niet (volledige) nakoming door de wederpartij van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst;
de wederpartij zelf haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend;
er ten laste van de wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd.
11.2 Indien Dakned de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden zijn de vorderingen van Dakned op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

12. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op door Dakned in de uitoefening van haar bedrijf uitgebrachte adviezen, bij de aanbieding verstrekte gegevensinformatie, modellen, rapportages en andere documenten zijn en blijven eigendom van Dakned.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Geschillen tussen Dakned en de wederpartij zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Dakned blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter, onverminderd het recht van partijen om zich in spoedeisende zaken te wenden tot de voorzieningenrechter in kort geding.

13.2 Op de rechtsverhouding tussen Dakned en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het internationale privaatrecht, maar met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. Nederlands recht beheerst ook de vraag naar de toepasselijkheid en geldigheid van deze algemene voorwaarden.

13.3 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de 'Incoterms', zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend.