Disclaimer

Disclaimer

Door het gebruiken van deze website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De informatie op en de overige inhoud van deze website worden voor informatieve doeleinden aan u aangeboden. Wij betrachten de uiterste zorg en aandacht aan het van correcte informatie voorzien van deze website.

Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Dakned B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte geleden schade, van welke aard dan ook, naar aanleiding van het gebruik of de inhoud van deze website. Ook niet voor de mogelijke schade die voortvloeit uit de (tijdelijke) onbereikbaarheid hiervan.

Deze website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden, deze dienen enkel ter informatie van de gebruiker. Voor de inhoud of het gebruik hiervan dragen wij geen aansprakelijkheid evenals voor de inhoud en het gebruik van websites van derden die verwijzen naar de onze. Dakned is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte informatie of aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Niets uit de inhoud van deze website mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van Dakned B.V. 

Dakned B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te vullen en/of aan te passen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving.